وب سايت شخصي مهدي كاظمي

دانشگاه PDF چاپ نامه الکترونیک

راستش خيلي اميدوار نيستم كه اگه الان دقيقاً مشخص كنم كه مي خواهم مسير آكادميك را پي بگيرم يا مسير مشاوره را، در آينده اي نزديك زير حرفم نزنم. بارها و بارها اين اتّفاق افتاده است. به همين دليل، الان تصميم دارم كه هر دو مسير را در چشم انداز آينده ام قرار بدهم. البته برايم تقريباً روشن است كه اگر مسير مشاوره را انتخاب كنم، ناگزيرم از محيط آكادميك فاصله نگيرم كه دانشم بروز باشد. و اگر مسير آكادميك را انتخاب كنم، چاره اي نيست كه مشاوره را هم در كنار آن پيگيري كنم. (مشاوره براي مسير آكادميك به دو دليل لازم است. اوّل آن‌كه منبع درآمد خوبي است. دوم آن‌كه علم را از حالت انتزاعي خارج كرده و رنگ و بوي اجرايي به آن مي دهد.)

در هر صورت، اين مسير دوگانه باعث شده است كه در منوهاي اين وب‌گاه، هم "دانشگاه" بيايد و هم "حرفه". منظور از دانشگاه، مسائل حرفه اي من در مسير آكادميك است كه عمدتاً هم در دانشگاه انجام مي گيرند. و منظور از حرفه، مسير مشاوره سازماني است.

منوي دانشگاه، شامل چهار زيرمنو است.

مقاله‌هاي علمي، كه عناوين و خلاصه مقالات علمي اي را شامل مي شوند كه من در آن‌ها نقشي ايفا كرده ام. البته برخياز اين مقالات هنوز در حال مطالعه هستند و هنوز به چاپ نرسيده اند.

كتاب‌ها، شامل عناوين و خلاصه كتاب هايي هستند كه من كار كرده ام (البته الان فقط يك عنوان دارد!).

پروژه‌ هاي دانشگاهي هم كه از عنوانش مشخص است كه پروژه هاي دانشگاهي من را از گذشته تا كنون شامل مي شود.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه