وب سايت شخصي مهدي كاظمي

پروژه هاي مديريت PDF چاپ نامه الکترونیک

پروژه هاي دانشگاهي زيادي در دروس دانشكده مديريت با دوستان ديگر انجام دادم كه خيلي از آن ها حداقل براي ديگراني كه مي خواهند ايده اوليه از مطالب داشته باشند به درد مي خورد. در اين جا به ترتيب عكس تاريخ انجام پروژه ها ليست مي كنم.

دوره دكتري:

مقاله "نقد و بازنگري سازه كيفيت كار تيمي" - درس روش هاي تحقيق كمّي

مقاله "نقش سبك هاي مختلف رهبري بر ترك خدمت كاركنان" - درس رفتار سازماني پيشرفته

پروپوزال منتورينگ - درس روش هاي تحقيق كيفي

مقاله "در جستجوي پارادايمي درخور رفتار سازماني" - درس نظريه هاي مديريت

دوره كارشناسي ارشد:

پروژه "بررسي ساختار سازماني شركت كامنوش" - درس سازماندهي

پروژه "مدل AHP براي تصميم گيري در خصوص انرژي هسته اي" - درس روش‌هاي كمّي تصميم گيري مديران

مقاله "تبيين راه‌هاي كاهش رايانه هراسي در معلمان" - درس رفتار سازماني

پروژه "يافتن راهكارهاي بهبود استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش" - درس ديناميك سيستم 2

پروژه "مقايسه درس حقوق تجارت با ساير دانشگاه‌ها" - درس حقوق تجارت

پروژه "پروپوزال مسائل مهم در مديريت پروژه هاي نرم افزار" - درس روش هاي تحقيق

پروژه "تدوين استراتژي بازاريابي موسسه باشگاه مديران آينده" - درس بازاريابي

پروژه "طراحي سيستم كنترل مديريت زروان استون خودرو" - درس سيستم هاي كنترل مديريت

پروژه "نقش قوانين ويو در ارايه هاي كلاسي" - درس ارتباطات

پروژه "مدل كسب و كار دنياي آرماني" - درس مباحث پيشرفته در سيستم‌هاي اطّلاعاتي

پروژه "عمليات كارخانجات ريخته‌گري تفتان" - درس مديريت عمليات

پروژه "برنامه ريزي استراتژيك شركت همكاران سيستم" - درس برنامه ريزي استراتژيك 1

دوره كارشناسي:

پروژه "طراحي مدل تربيت نيروي انساني در آموزش عالي" - درس تحليل ديناميك سيستم 1

پروژه "Stock Portfolio analyzer" - درس سيستم‌ پشتيباني تصميم

 

 

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي پروژه هاي مديريت