وب سايت شخصي مهدي كاظمي

پروژه هاي مهندسي نفت PDF چاپ نامه الکترونیک

دو تا پروژه نفتي داشتم كه قابل انتشار است. بقيه چنگي به دل نمي زدند. البته همين دو تا پروژه هم تنها پروژه هايي هستند كه براي آن ها وقت گذاشتم و از انجام آن ها هم لذت مي بردم.

پروژه اوّل، پروژه درس شبيه سازي مخزن بود. يك نمونه شبيه ساز با زبان جاوا نوشته بودم كه با كد و گزارش كوتاهي كه به استاد تقديم كرده بودم اين جا مي گذارم. نكته مهمي كه اين جا مغفول مانده و بنده هم به ياد نمي آورم، صورت مسئله اي است كه اين را براي آن نوشته ام! شايد بدون صورت مسئله نتوان از اين پروژه استفاده كرد! شايد هم بعضي بتوانند. از كجا معلوم؟!

دانلود پروژه شبيه سازي مخزن

پروژه دوم كه پروژه كارشناسي مهندسي نفت من بود، باز هم در زمينه شبيه سازي مخزن بوده است. اين پروژه را هم با استاد ماهاني انجام دادم. عنوان پروژه اين بود: "طراحي نرم افزار شبيه سازي مخزن با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه".

فايل نهايي اين پروژه هم براي دانلود گذاشته ام.

دانلود پروژه كارشناسي

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي پروژه هاي مهندسي نفت