وب سايت شخصي مهدي كاظمي

شبيه ساز پرتو الكتروني PDF چاپ نامه الکترونیک

پروژه شبيه ساز پرتو الكتروني با زبان Matlab نوشته شده است. فايل هاي برنامه را از پيوند زير بارگيري كنيد.

فايل هاي برنامه شبيه ساز پرتو الكتروني

فايل راهنماي استفاده از اين شبيه ساز نيز از پيوند زير قابل بارگيري است.

فايل راهنماي شبيه ساز پرتو الكتروني

لازم به ذكر است كه اين شبيه ساز امكان شبيه سازي حركت دسته الكترون ها با در نظر گرفته ملاحظات نسبيت خاص را نيز دارد. اين پروژه را من به همراه مهدي حسيني (از دوستان خيلي خوب فيزيكدان) انجام داده بوديم.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي پروژه هاي فيزيك شبيه ساز پرتو الكتروني