وب سايت شخصي مهدي كاظمي

PDF چاپ نامه الکترونیک

چارچوبي نظري براي مطالعة رهبري هيات‌مديره:
رويكردي يكپارچه از رهبري عمودي و اشتراكي


مهدي كاظمي، دانشجوي دكتراي مديريت، دانشكدة مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف
سيد بابك علوي، دانشيار دانشكدة مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف

دهمين كنفرانس بين المللي مديريت، 1391.

چكيده
به گفتة پژوهش‌گران مسايل هيات‌مديره، موضوعات رفتاري هيات‌مديره‌ها و به طور خاص رهبري در اين تيم‌ها كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به نقش مسايل رفتاري و رهبري هيات‌مديره در عملكرد اين تيم‌ها، انجام پژوهش‌هايي در اين زمينه ضرورت مي‌يابد. در اين راستا، اين مقاله با هدف مطالعة فرآيند رهبري در هيات‌مديره، چارچوب نظري جديدي ارايه مي‌دهد. اين چارچوب مبتني بر مطالعات حوزة رهبري هيات‌مديره، كار تيمي، و رهبري تيم توسعه يافته است و مي‌تواند مبناي طراحي مطالعات آتي رهبري در هيات‌مديره‌ها قرار بگيرد. پاية اصلي اين چارچوب مدل IMOI كار تيمي است كه ويژگي‌هاي خاص تيم‌هاي هيات‌مديره، مفاهيم پيكربندي رهبري متمركز و اشتراكي، تأثير ويژگي‌هاي اعضا و رييس هيات‌مديره، و همچنين عملكرد هيات‌مديره در دو كاركرد كنترل و پشتيباني را در بر مي‌گيرد. تك‌تك روابط اين چارچوب در مقاله به صورت نظري مورد بحث قرار مي‌گيرند. در انتها نيز به كاربردهاي نظري و عملي چارچوب اشاره مي‌شود.
كليدواژه
رهبري هيات‌مديره، اثربخشي تيم هيات‌مديره، كار تيمي

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه مقاله هاي علمي جارچوب نظري مطالعه رهبري در هيات مديره