وب سايت شخصي مهدي كاظمي

PDF چاپ نامه الکترونیک

مدلي براي مستندسازي دانش پروژه بر اساس سطوح مختلف سازمان و استاندارد PMBOK
حسين اسكاره تهراني
مهدي كاظمي
محمد حسين رضازاده مهريزي

كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه، 1386، اصفهان، ايران.

 

چكيده:
مديريت پروژه فرآيند به‌کارگيري دانش، مهارت، ابزارها و تکنيک ها در فعاليت هاي پروژه براي تحقق اهداف تعريف شده در هر پروژه است. لذا در هر سازمانِ پروژه محور، دانش به عنوان يک منبع کليدي نقش بسيار اساسي در انجام موثر پروژه‌ها دارد. از طرفي به‌دليل ماهيت موقتي بودن پروژه‌ها، تغيير و جابجايي در نيروي انساني که حامل بخش زيادي از دانش سازمان هستند، در چنين سازمان‌هايي زياد است. از اين رو تحقيق حاضر مدلي براي مستند سازي و استخراج دانش پروژه‌ها بر اساس سطوح مختلف سازمان ارائه کرده است و سپس با پياده‌سازي عملي آن در يک شرکت بين‌المللي فعال در زمينه عمران و ساختان با ساختار پروژه محور، سعي در تطبيق آن با شرايط خاص کاري در اين حوزه و با توجه به ملاحظات خاص كشورمان ايران، نموده است.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه مقاله هاي علمي مقاله مدل مستندسازي دانش پروژه