وب سايت شخصي مهدي كاظمي

PDF چاپ نامه الکترونیک

بررسي سازة كيفيت كار تيمي و اصلاح ابزار اندازه‌گيري تعاملات تيم:
تحليل مفهومي و تجربي

مهدي كاظمي
دكتر علي كرمانشاه
الياس كرباسفروشان


فصلنامه علوم مديريت، 1390.

 

چكيده:
نقد و بازبيني سازه‌ها، به ويژه سازه‌هاي رايج، لازمة تسريع رشد علوم سازماني است. از جملة سازه‌هاي جديدي كه در حوزة كار تيمي مطرح شده است و اقبال نسبتاً مناسبي هم به آن وجود داشته است، سازة كيفيت كار تيمي است. كيفيت كار تيمي را هؤگل و گموئندن براي جمع‌كردن كلّية تعاملات تيم در يك سازه تعريف كردند. اين سازه داراي اشكالات مهمّي است كه در اين مقاله هم در ساحت نظر و هم به صورت تجربي بررسي مي‌شوند. در اين مقاله به صورت نظري و تجربي نشان داده مي‌شود كه به كارگيري اين سازه در مدل‌هاي مختلف به عنوان زيربناي تعاملات تيم توجيه‌پذير نيست. در عين حال شيوة مفهوم‌سازي و عملياتي‌سازي اين سازه نيز دچار مشكلات جدّي است. به منظور اصلاح اين مسئله، مفاهيم تلاش و توازن مشاركت در اين سازه با هم يكي شده‌اند و مفاهيم تعارض، هدف‌گذاري و تصميم‌گيري به آن افزوده شده است. به اين ترتيب تركيب جديدي از گزاره‌ها در قالب يك پرسش‌نامة جديد براي سنجش تعاملات تيم ارايه شده است كه با استفاده از داده‌هاي آماري 152 دانشجوي ايراني و روش مدل معادلات ساختاري، برتري آن بر مدل پيشين كيفيت كار تيمي نشان داده شده است. در انتهاي مقاله نيز به كاربردها، محدوديت‌ها و پيشنهادات براي پژوهش‌هاي آتي پرداخته مي‌شود.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه مقاله هاي علمي مقاله بررسي سازه كيفيت كار تيمي