وب سايت شخصي مهدي كاظمي

مديريت اجرايي PDF چاپ نامه الکترونیک

سمت هاي مديريت اجرايي كه تا كنون داشته ام:

  • مدير شركت كارآفريني سامانه نگار پرتو (1386 تا 1388)
  • مدير پروژه "كنفرانس مجازي" در مركز رشد دانشگاه ترتيب مدرس (1385 تا 1386)
 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه مديريت اجرايي