وب سايت شخصي مهدي كاظمي

مشاوره مديريت PDF چاپ نامه الکترونیک

امور مشاوره اي بنده به موارد زير خلاصه مي شود:

  • مشاور تدوين نظام هاي مديريت منابع انساني شركت گلوبال پتروتك (بهمن 1390 تا كنون)
  • مشاور برنامه ريزي هيات مديره هاي شركت هاي پناه گروه همكاران سيستم (مهر 1390 تا كنون)
  • مشاور منابع انساني و برنامه ريزي استراتژيك، چاپخانه رواق (زمستان 1389 تا كنون)
  • مشاوره منابع انساني، شركت غذاسازان زندگي (فروردين تا اسفند 1389)
  • مشاوره مديريت پروژه و مديريت دانش پروژه، شركت ارسا ساختمان (تابستان و پاييز 1385)
  • مشاوره برنامه ريزي استراتژيك، شركت انرژي هاي نو ايران (بهار و تابستان 1384)
 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه مشاوره مديريت