وب سايت شخصي مهدي كاظمي

تدريس PDF چاپ نامه الکترونیک

خرداد 1390 مقدّمه‌اي بر رفتار سازماني، شركت آپكو (شركت توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو)

آذر 1389 آموزش رفتار سازماني، دورة تربيت مدرس كارآفريني، دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران

آبان 1389 كارگاه آموزشي حل تعارضات تيم، مركز مطالعات تكنولوژي شريف

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه تدريس