وب سايت شخصي مهدي كاظمي

كارگاه 8 ساعته رهبري تيم PDF چاپ نامه الکترونیک

توصيف

تمركز اصلي كارگاه آموزش مهارت‌هاي رهبري تيم بر شش مسئلة رهبري اثربخش تيم‌هاست كه از هر رهبر تيم آگاهي و رعايت آن‌ها انتظار مي‌رود. اين مسائل شامل تركيب تيم، ايجاد چشم‌انداز، تسهيل ارتباطات، اعتمادسازي، هنجارهاي تيم و رفتارهاي اقتضايي رهبر مي‌باشند.
اين كارگاه اوّلين قدم است تا:

  • ويژگي‌هاي مهم رهبر و اعضاي تيم را بدانيم.
  • تيم خود را با تركيبي مناسب تشكيل دهيم.
  • چشم‌انداز مناسب براي تيم تدوين كرده و شيوه‌هاي نفوذ آن به تيم را بياموزيم.
  • زبان مشترك ارتباطي ميان اعضاي خود پديد آوريم.
  • لزوم رهبري مشاركتي با اعضا را شناخته و ملزومات آن را پديد آوريم.
  • در تيم جوّ اعتماد حاكم كنيم.
  • هنجارهايي پديد آوريم كه در مسير عملكرد تيم باشند.
  • در شرايط مختلف، رفتارهاي مناسب آن بروز دهيم.

روشن است كه شركت‌كنندگان در اين كارگاه بلافاصله قادر نخواهند بود رهبري يك تيم را به بهترين شكل انجام دهند. ولي مي‌توان گفت فردي كه در اين كارگاه شركت مي‌كند چند سال از فردي كه به صورت تجربي قصد رهبري تيم دارد جلوتر است. اين فرد بسياري از اشتباهات اوّليه‌اي را كه مي‌توان به سادگي مانع وقوع آن‌ها شد تكرار نخواهد كرد؛ و رفتارهاي مهمي كه عملكرد كار تيمي را به شكل قابل توجّه افزايش مي‌دهد از خود نشان خواهد داد. البته براي تبديل شدن به يك رهبر تمام عيار آموخته‌هاي اين كارگاه بايد با چند سال تجربه در هم آميزند.

 

مخاطبين

مخاطبين اين كارگاه رهبران تيم‌هايي هستند كه كارهاي آن‌ها كاملاً روتين و سيستماتيك نيست. به اين ترتيب مي‌توان تيم‌هاي مديريتي، مهندسي، تحقيق و توسعه، پژوهشي و نظاير آن را مخاطبين اين كارگاه دانست.
افرادي كه در اين كارگاه شركت مي‌كنند لزوماً نبايد كارگاه "مهارت‌هاي كار تيمي" را گذرانده باشند ولي دانستن محتويات آن كارگاه به فهم دقيق‌تر و برخورد مناسب‌تر با آموزه‌هاي اين كارگاه كمك شايان مي‌كند، به طوري كه شايد بتوان كارگاه مهارت‌هاي كار تيمي را پيش‌نياز اين كارگاه دانست.

 

محتواي كارگاه

1.    مقدّمه
پژوهش‌ها و تجربه نشان مي‌دهند كه در همة انواع تيم نمي‌توان با ابزارها و راهكارهاي مناسب موفّق بود. تيم‌هايي كه در كارهاي روتين همكاري مي‌كنند با تيم‌هايي كه در شرايط ابهام و نامطمئن گام برمي‌دارند، اقدامات متفاوتي طلب مي‌كنند. تيم‌هايي كه درهم‌تنيدگي فعّاليت‌هايشان بيش از سايرين است، نيازمند ملاحظات ويژه‌اند. در اين بخش به انواع تيم و انواع فعّاليت‌هاي آن‌ها خواهيم پرداخت. پس از آن به نقش‌هاي متفاوت رهبري در تيم‌هاي مختلف خواهيم پرداخت.

2.    ويژگي اعضا و رهبر
خروجي‌هاي تيم به ويژگي‌هاي اعضا و رهبر تيم بستگي دارند. از هر فردي با هر نگرش و شخصيت و نظام ارزشي نمي‌توان انتظار داشت كه در تيم به صورت هارمونيك و سازگار با ساير اعضا همكاري كند. در اين قسمت از كارگاه دانش و تجاربي كه در اين خصوص وجود دارد مطرح خواهند شد.

3.    تركيب تيم
در اين بخش با توجّه به مسائلي كه تفاوت‌هاي جمعيت‌شناختي نظير سن، جنسيت و سابقة كار و تفاوت‌هاي توانمندي، شخصيت، ارزش‌ها و نگرش‌هاي اعضاي تيم مي‌توانند در پي داشته باشند، تلاش مي‌شود تركيب بهينة انجام يك كار تيمي معرّفي شود. لزوماً داشتن تيمي از ستاره‌ها نتيجة بهتري از يك تيم با افرادي با مهارت كمتر به دنبال ندارد!

4.    انتظارات عمومي از رهبر
از رهبر يك تيم انتظارات زيادي وجود دارد كه عموم آن‌ها در اين بخش مطرح خواهند شد و سايرين در بخش‌هاي ديگر با تفصيل بيشتر بررسي خواهند شد. به طور كلّي از رهبر انتظار مي‌رود تا چشم‌انداز تيم را شكل دهد و با شكستن آن به اهداف ملموس‌تر به اعضاي تيم انگيزه ببخشد. علاوه بر اين، از رهبر تيم انتظار مي‌رود در جهت ايجاد زبان مشترك بين اعضاي با زمينه‌ها و تخصص‌هاي مختلف، برقراري ارتباط با محيط بيرون و تقويت رهبري اشتراكي در تيم بكوشد.

5.    اعتمادسازي
از مهم‌ترين وظايف رهبر تيم كه با انجام آن بسياري از فرآيندهاي تيمي در مسير تعالي قرار مي‌گيرند، اعتمادسازي است. اين وظيفه عموماً مورد توجّه رهبران تيم‌‌ها نيست. در اين بخش به مدلي از اعتماد و راهكارهاي اعتمادسازي در تيم پرداخته مي‌شود.

6.    هنجارهاي گروهي
برقراري هنجارهاي مناسب عملكردگرا در تيم از عوامل مهم در موفّقيت تيم‌هاست كه در اين بخش بحث و بررسي مي‌شود.

7.    رفتارهاي اقتضايي رهبر
در تيم‌هاي مختلف علاوه بر رفتارها و انتظارات عمومي از رهبر تيم، در شرايط مختلف رفتارهاي متفاوت و متناسب با آن شرايط انتظار مي‌رود. در اين بخش مختصراً به دو نظريه اشاره مي‌شود كه رفتارهايي كه رهبر بايد در شرايط مختلف از خود نشان دهد را شناسايي و تجويز مي‌كنند.

دانلود فايل معرّفي كارگاه

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي رهبري تيم