وب سايت شخصي مهدي كاظمي

كارگاه 8 ساعته مهارت هاي كار تيمي PDF چاپ نامه الکترونیک

توصيف

تمركز اصلي كارگاه آموزش مهارت‌هاي كار تيمي بر پنج مسئله‌اي است كه درد مشترك بسياري از تيم‌هاي ايراني است. به حدّي اين مسائل – ارتباطات، تيم‌سازي، گفتگو، تصميم‌گيري و حلّ اختلاف – در تيم‌هاي ايراني حادّ است كه بسياري با شنيدن كارتيمي به ياد تجربه‌هاي شكست‌خوردة كار تيمي و مسائلي از اين دست مي‌افتند!
اين كارگاه اوّلين قدم است تا:

  • با اشكال مختلف كار تيمي آشنا شويم.
  • روش‌هاي تسهيل و بهبود ارتباطات را مي‌آموزيم.
  • با پويايي‌هاي تيم خود آشنا شويم و برخوردهاي خود را در طول زمان با توجّه به چرخة عمر تيم تغيير دهيم.
  • با استفاده از بازي‌هاي "آب كردن يخ تيم"، كار تيمي را از ابتدا درست شروع كنيم.
  • گفتگوي مؤثّر و سازنده را بياموزيم.
  • موقعيت‌هاي مناسب براي تصميم‌گيري‌ مشاركتي را شناسايي كنيم.
  • يك جلسة تصميم‌گيري را مديريت كنيم.
  • اختلاف خود با ديگر اعضا را تحليل كنيم و راهكار مناسب رويارويي با آن را اتّخاذ كنيم.

كسب دانش كار تيمي، همانند بسياري از حوزه‌هاي دانشي ديگر، براي عملي كردن و به كار گرفتن آن كافي نيست. به همين دليل رويكردي كه در اين كارگاه اتّخاذ شده است، تلفيقي از اراية دانش كارتيمي است با مهارت‌ها و ابزارهاي به كارگيري اين دانش.

 

مخاطبين

مخاطبين اين كارگاه اعضاي تيم‌هايي هستند كه كارهاي آن‌ها كاملاً روتين و سيستماتيك نيست. به اين ترتيب مي‌توان تيم‌هاي مديريتي، مهندسي، تحقيق و توسعه، پژوهشي و نظاير آن را مخاطبين اين كارگاه دانست.
شايستة ذكر است كه مطالب اين كارگاه پيش‌نيازي است كه رهبران اين گونه تيم‌ها نيز بايد به آن آگاه باشند.

 

محتواي كارگاه

1.    مقدّمه
پژوهش‌ها و تجربه نشان مي‌دهند كه در همة انواع تيم نمي‌توان با ابزارها و راهكارهاي مناسب موفّق بود. تيم‌هايي كه در كارهاي روتين همكاري مي‌كنند با تيم‌هايي كه در شرايط ابهام و نامطمئن گام برمي‌دارند، اقدامات متفاوتي طلب مي‌كنند. تيم‌هايي كه درهم‌تنيدگي فعّاليت‌هايشان بيش از سايرين است، نيازمند ملاحظات ويژه‌اند. در اين بخش به انواع تيم و انواع فعّاليت‌هاي آن‌ها خواهيم پرداخت تا در بخش‌هاي بعدي از مفاهيم و تعاريف يكسان استفاده كنيم. پس از آن به انواع نقش‌هايي كه براي اعضاي تيم مي‌توان متصوّر بود پرداخته مي‌شود.

2.    ارتباطات
آگاهي به انحراف‌هايي كه در ارتباطات مي‌تواند رخ دهد و اثرات آن مي‌تواند بسياري از اشتباهات و بدفهمي‌ها را كاهش دهد و بهبود فرآيندهاي مختلف كار تيمي را ممكن سازد. در اين بخش به مهم‌ترين اشتباهات رايج در ارتباطات پرداخته خواهد شد و اشكال مختلف ارتباطي در تيم و تناسب آن با شرايط كاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

3.    پويايي تيم
آگاهي از پويايي تيم مي‌تواند مانع ادراك نادرست از رفتار اعضاي تيم در مقاطع مختلف زماني شود. در اين بخش از كارگاه به پويايي تيم پرداخته مي‌شود و ملاحظات مربوط به هر دورة زماني طرح خواهند شد. به طور خاص رويمرحلة آغازين كه اثرات قابل توجّهي در كلّ عمر تيم بر جاي مي‌گذارد، تمركز شده و راه‌هاي شروع مناسب كار تيمي بيان خواهند شد.

4.    ايجاد ذهنيت مشترك
در تيمي كه اعضاي آن از ذهنيت مشترك برخوردار نيستند، ارتباطات دشوار شده، ناهماهنگي رخ داده و كوچك‌ترين مسائل امكان تبديل‌شدن به اختلافات عميق خواهند داشت. در اين بخش از كارگاه مباحث نظري مربوط به ذهنيت مشترك اعضاي تيم مطرح خواهد شد. در ادامه ابزار گفتگو به عنوان يكي از مؤثّرترين ابزارهاي ايجاد ذهنيت مشترك معرّفي شده و توسط اعضا تمرين خواهد شد.

5.    تصميم‌گيري
تصميم‌گيري به صورت مشاركتي و گروهي هميشه قابل توصيه نيست. ضمن اين‌كه مديريت جلسات تصميم‌گيري گروهي ملاحظات ويژه‌اي مي‌طلبد. در اين بخش به اين موضوع پرداخته خواهد شد كه در چه مواقعي استفاده از تصميم‌گيري‌هاي گروهي توصيه مي‌شود و چگونه به صورت عملي يك جلسة تصميم‌گيري مديريت شود.

6.    حلّ تعارضات
از مهم‌ترين عواملي كه بسياري از نابساماني‌ها و شكست‌هاي تيمي را منجر مي‌شود، مي‌توان به تعارضات و اختلافات اعضاي تيم اشاره كرد. انواع تعارضات، عوامل ايجاد و اثرات آن‌ها در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت. پس از آن روي راهكارهاي برخورد با تعارضات تيمي و جلوگيري از عميق‌شدن و عاطفي‌شدن آن‌ها پرداخته مي‌شود.

 

دانلود فايل معرّفي كارگاه

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي كار تيمي